Η σημασία της ενδικοφανούς προσφυγής για τη φορολογική διαδικασία

Του Γιώργου Λαμπίρη

Ιδιαίτερη αξία έχει για τη φορολογική διαδικασία η έναρξη της πιλοτικής εφαρμογής για το δικαίωμα ηλεκτρονικής υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής από τους φορολογούμενους, σε πιλοτική μορφή από τις 9 Μαΐου. Πρόκειται για μία κίνηση την οποία είχε εξαγγείλει ο διοικητής της  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, την περασμένη εβδομάδα από το βήμα του 14ο Athens Tax Forum.

Η δυνατότητα της ενδικοφανούς προσφυγή για το φορολογούμενο

Eπί της ουσίας, ο φορολογούμενος μέσω της ενδικοφανούς προσφυγής έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την τροποποίηση ή την ακύρωσης της προσβαλλόμενης πράξης και την επανεξέταση της υπόθεσης που τον απασχολεί. Η ενδικοφανής προσφυγή δίνει επί της ουσίας το δικαίωμα στον κάθε πολίτη που επιθυμεί, να πλήξει μία απόφαση της φορολογικής αρχής, είτε είναι ρητή, είτε σιωπηρή, πριν προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Υπεύθυνος φορέας υποδοχής

Υπεύθυνος φορέας για την κατάθεση της ενδικοφανούς προσφυγής είναι η φορολογική αρχή, η οποία έχει εκδώσει μία πράξη σε βάρος κάποιου φορολογούμενου ή που έχει αρνηθεί σιωπηρά κάποιο αίτημα που αυτός έχει υποβάλει, χωρίς να προχωρήσει στην έκδοση της αντίστοιχης πράξης. Η αρμόδια αρχή οφείλει να στείλει την ενδικοφανή προσφυγή που έχει καταθέσει ο πολίτης καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα, στο φορέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για να τα εξετάσει.

Ποιος κρίνει το αποτέλεσμα

Αρμόδια αρχή για να εξετάσει το περιεχόμενο της ενδικοφανούς προσφυγής είναι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σε ό,τι αφορά στο χρόνο υποβολής της, η ενδικοφανής προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται από τον εκάστοτε φορολογούμενο σε διάστημα 30 ημερών από τη στιγμή που του κοινοποιείται η σχετική πράξη, ενώ η προθεσμία αναστέλλεται για το διάστημα από 1η έως και 31η Αυγούστου, διάστημα το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της σχετικής χρονικής προθεσμίας. Αντίστοιχα για τους κατοίους εξωτερικού η προθεσμία είναι 60 ημέρες.

Δεν απαιτείται παράβολο και δικηγόρος

Σημειώνεται ότι για την κατάθεση της ενδικοφανούς προσφυγής δεν χρειάζεται δικηγόρος ή παράβολο. να υπογράφει το σχετικό έγγραφο ο υπόχρεος φορολογούμενος περί φυσικού προσώπου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος περί νομικού προσώπου. Σε ειδικότερες περιπτώσεις, η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται, προκειμένου για σχολάζουσα κληρονομιά από τον κηδεμόνα, για επιδικία από τον προσωρινό διαχειριστή, για μεσεγγύηση από το μεσεγγυούχο, για πτωχεύσαντα από το σύνδικο, για ανήλικο από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή τον επίτροπο και επί πλειόνων από τον έναν από αυτούς ή γι’ αυτόν που τελεί σε δικαστική συμπαράσταση από το δικαστικό συμπαραστάτη και προκειμένου για θανόντα φορολογούμενο από τους κληρονόμους του και εν γένει από κάθε πρόσωπο του άρθρου 64 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Ας σημειωθεί ότι με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται κατά 50% η καταβολή του αμφισβητούμενου ποσού, το οποίο προκύπτει με την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, αρκεί να έχει καταβληθεί το υπόλοιπο 50%, εκτός και εάν καταβληθεί αίτημα αναστολής και για το υπόλοιπο 50%.

120 ημέρες για την έκδοση της απόφασης

Η απόφαση για το αποτέλεσμα της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται σε διάστημα εώς και 120 ημερών από τη στιγμή που υποβλήθηκε στην αρχή, η οποία εξέδωσε τη σχετική πράξη ή προέβη σε παράλειψη. Και σε αυτή την περίπτωση η προθεσμία των 120 ημερών αναστέλλεται για το διάστημα από 1η έως και 31η Αυγούστου.

Το πιο σημαντικό σημείο είναι όμως ότι η φορολογική αρχή δεν έχει δικαίωμα να στραφεί κατά της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, η οποία θεωρείται τελεσίδικη.

Leave a Reply

Your email address will not be published.