Οι προβλέψεις πρέπει να καταχωρούνται στην ειδική κατηγορία του Ισολογισμού

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία η οποία εφαρμόζει τα ΕΛΠ, μπορεί τα κονδύλια των Προβλέψεων στις Οικονομικές Καταστάσεις να τα συμπεριλάβει στην κατηγορία των «Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων», κατά αναλογία με τα προβλεπόμενα στα ΔΠΧΑ;

Leave a Reply

Your email address will not be published.