Διαχείριση Μισθοδοσίας

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Η  επιλογή του δικού μας γραφείου για την έκδοση της μισθοδοσίας σας, σημαίνει τη διασφάλιση της εταιρείας σας έναντι όλων των καθημερινών αλλαγών των νόμων γρήγορα, σωστά και αποδοτικά, αποφεύγοντας άσκοπη δαπάνη χρόνου και χρήματος. Εμείς θα σας βοηθήσουμε να βρείτε τις καλύτερες απαντήσεις για τη δική σας μοναδική περίπτωση.

 Στις Υπηρεσίες Μισθοδοσίας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

 • Υπολογισμός και έκδοση μισθοδοσίας
 • Σύνταξη και εκτύπωση μισθολογικών καταστάσεων
 • Τήρηση μισθοδοσίας, υπολογισμός αμοιβών προσωπικού και εργατικών εισφορών
 • Διαχείριση προσλήψεων, οικειοθελών αποχωρήσεων ή απολύσεων
 • Σύνταξη και αποστολή καταστάσεων ασφαλιστικών ταμείων
 • Σύνταξη, εκτύπωση και ηλεκτρονική αποστολή Αποδείξεων πληρωμής ανά μισθοδοτούμενο, με ανάλυση αποδοχών – κρατήσεων
 • Ανάλυση μισθοδοσίας ανά κέντρο κόστους
 • Υποστήριξη στον σχεδιασμό ευέλικτων και οικονομικών ωραρίων εργασίας
 • Υποστήριξη διαδικασίας επιστροφής εργοδοτικής εισφοράς προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισής ΟΑΕΔ
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας
 • Επεξεργασία μισθοδοσίας για αλλοδαπό προσωπικό
 • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας τρέχουσας ή  επόμενης χρήσης
 • Υπολογισμός της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.