Λογιστική Υποστήριξη

Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης

  • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ.
  • Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Διακοπές.
  • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια).
  • Εποπτεία της επιχείρησης στην έδρα της, σε εβδομαδιαία βάση. Άμεση ενημέρωση του επιχειρηματία.
  • Οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικού λογιστηρίων επιχειρήσεων.
  • Προοδευτική ενημέρωση αποτελεσμάτων, κάθε μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο, έτος.
  • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ).
  • Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.