Οργάνωση και Διοίκηση Προσωπικού

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το πολυτιμότερο κεφάλαιο μίας εταιρείας, ανεξαρτήτου μεγέθους ή κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, είναι το ανθρώπινο δυναμικό της.

Κάτω από τις σημερινές συνθήκες ανταγωνισμού, ο παράγοντας που βοηθάει μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό να ξεχωρίσει είναι οι άνθρωποι της.

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ

Φτιάχνουμε

μαζί το προφίλ

του καταλληλότερου

για εσάς υποψηφίου.

Αξιολογηση

Δημιουργούμε

μαζί τις βάσεις

για την τελική

επιλογή σας.

ΕΠΙΛΟΓΗ

Επιλέγουμε τον

καταλλήλοτερο εργαζόμενο

για εσας και

τις ανάγκες σας.

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Το Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας αποτελώντας μια πυξίδα για κάθε εργαζόμενο.

Η αξιολόγηση απόδοσης είναι μια διαδικασία με την οποία ενημερώνεται και ενθαρρύνεται ο κάθε εργαζόμενος για να φθάσει στο καλύτερο δυνατό επίπεδο απόδοσης μέσω της κατάλληλης συνεχούς υποστήριξης της εταιρείας. Με τη διαδικασία αυτή εξασφαλίζεται η προσωπική εξέλιξη κάθε εργαζομένου η οποία συμβάλλει στην αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης, της παρακίνησης και της αφοσίωσης προς την εταιρεία και τους στόχους της.

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μπορώ να σας βοηθήσω στην επιλογή του προσωπικού, τον σχεδιασμό των εσωτερικών διαδικασιών, τη συνεχόμενη επιμόρφωση του προσωπικού και την ανάπτυξη όλων των απαραίτητων εργαλείων για τη σωστή και ουσιαστική πληροφόρηση της διοίκησης.

Ένα σωστά εκπαιδευμένο και οργανωμένο τμήμα παρέχει την εγγύηση ότι η πληροφορία που θα φτάσει στη διοίκηση είναι σωστή. Η εύρυθμη λειτουργία του είναι απαραίτητη για τις καθημερινές συναλλαγές τής κάθε επιχείρησης και επίσης βοηθά στον προγραμματισμό και την τελική υλοποίηση όλων των επιχειρηματικών της σχεδίων για την περαιτέρω ασφαλή ανάπτυξή της.

Leave a Reply

Your email address will not be published.